Burmistrz Głuszycy ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu w roku 2019. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania przez Gminę Głuszyca dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Kosztami obejmującymi dofinansowanie będą wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Dofinansowanie nie będzie obejmować kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych. O dofinansowanie ubiegać się mogą: osoby fizyczne, rolnicy, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe itp.       

Nabór wniosków odbędzie się w terminie do dnia 28 lutego 2019 r.

Usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest dokona wykonawca wybrany do realizacji tego zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), z którym Gmina Głuszyca zawrze stosowną umowę po przyznaniu Gminie środków finansowych z WFOŚiGW.

Wzory wniosku i informacji o wyrobach zawierających azbest dostępne są w Urzędzie Miejskim w Głuszycy w pokoju nr 1 lub 23 i do pobrania poniżej. Bliższe informacje można także uzyskać pod numerem telefonu 74 88 66 740, 74 88 66 756.

Do pobrania:

- wniosek.

Zakład Usług Mieszkaniowych
i Komunalnych Sp. z o.o.

58-340 Głuszyca
ul. Grunwaldzka 38

tel. 74 845 63 84
fax 74 845 62 33

zumik@zumik.com.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek 9:00 - 15:30
wtorek 9:00 - 17:00
środa 9:00 - 15:30
czwartek 9:00 - 15:30
piątek 9:00 - 14:00

Sprawdź jak do nas trafić!