bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zakład Usług Mieszkaniowych i Komunalnych Sp. z o.o. w Głuszycy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony głównej Zakładu Usług Mieszkaniowych i Komunalnych Sp. z o.o. w Głuszycy.

Data publikacji strony internetowej: 02.11.2016 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.12.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Treści niedostępne
- Skany, obrazy, grafiki, nagrania dźwiękowe, filmy nie posiadają tekstu alternatywnego.
- Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo.
- Opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny
i są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
- Do filmów nie są dodane napisy oraz audiodeskrypcja.

Wyłączenia
Wyłączenia wynikają z przyczyn technicznych lub wiązałyby się z poniesieniem nadmiernych kosztów.

Deklarację sporządzono dnia 16.03.2021 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Renata Hanczak-Ratajczyk, mail: r.hanczak@zumik.com.pl .Kontaktować się można także, dzwoniąc pod numer telefonu: (74) 8456 384. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie strony internetowej, której dotyczy żądanie oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dodatkowe informacje
Podmiotowa strona została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać. Dla osób słabo widzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych materiałach.

Dostępność architektoniczna:
Zakład Usług Mieszkaniowych i Komunalnych Sp. z o.o. w Głuszycy ul. Grunwaldzka 38.

Do budynku prowadzi jedno główne wejście od strony ul. Grunwaldzkiej, drugie od tyłu budynku. Do wejścia od podwórka prowadzą schody.

Biuro Obsługi Klienta znajduje się na parterze od strony wejścia głównego. Obecnie dalsze przejście przeznaczone jest tylko dla pracowników.

W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach, mających trudności w poruszaniem się,
a także niewidomych, czy słabo widzących zapewniany jest dostęp alternatywny
w załatwianiu spraw.

Do budynku – Biura Obsługi Klienta – można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Zakładzie Usług Mieszkaniowych i Komunalnych Sp. z o.o. w Głuszycy nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku ZUMiK Sp. z o.o. nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Na parterze budynku znajduje się tablica informacyjna oraz na każdej kondygnacji znajdują się tablice z rozmieszczeniem poszczególnych pomieszczeń.

Zakład Usług Mieszkaniowych I Komunalnych Sp. z o.o. w Głuszycy nie dysponuje miejscami parkingowymi.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.Opublikował: Tomasz Szachta
Publikacja dnia: 30.03.2021
Podpisał: Tomasz Szachta
Dokument z dnia: 17.03.2021
Dokument oglądany razy: 269